Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Bomgaars Roth Verwijs Verstraten Ree Moerland (2024)

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Bomgaars Roth Verwijs Verstraten Ree Moerland | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten
n=820595401

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006, &nbsp&nbsp&nbsp&nbspAldfaer formaat.

Ouders en 3 generaties voorouders

Adriaan Steenpoorte *1740Willemijntje Almekinders *1740Johannis van Oeveren *1763Cornelia de Nijs *1738Pieter Beekman *1772Dina Noorthoek *1747
Jozua Quist *1833Apolonia Dijkmans *1750Egidius (Gillis genoemd) Kempenaers *1777Margrietha den Braber *1777Jan Nelisse *1766Agatha Steenpoorte *1741Abraham van Oeveren *1788Maria Beekman *1791
Cornelis Quist *1796Leuntje Kempeneers *1802Willem Nelisse *1807Dina van Oeveren *1813
Lauwrens Quist *1843Willemina Nelisse *1858

Persoonskaart Johanna Quist

Nadere gegevens

Event Datum informatie
Geboorte01-01-1897Sint Philipsland, BS Geboorte met Johanna Quist Kind:Johanna QuistGeslacht:VrouwGeboorteplaats:Sint PhilipslandGeb ...
Beroepen22-02-1918Sint Philipsland, &nbsp
Beroepen22-02-1918zonder, &nbsp
Beroepen07-10-1920zonder, &nbsp

Broers en zusters (∞ partners):

[M] Gillis Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Jozina Johanna Bomgaars
[F] Leuntje Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Cornelis Johannes Roth
[M] Jan Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Jacomina Verwijs
[M] Jozua Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Janneke Verstraten
[M] Abraham Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Jacoba Verstraten
[M] Gillis Quist
[F] Maria Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Johannes van der Ree
[M] Johannes Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Cornelia Jannetje Moerland


Partner [M] Jacob Verstraten

Trouwdatum : 22-02-1918, te Sint Philipsland, info

Kinderen uit de relatie met deze partner

[F] Willemina Janna Verstraten


Zoeken op www.pondes.nl

Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.

&copy A. Pondes, 2004.

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Bomgaars Roth Verwijs Verstraten Ree Moerland (1)Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Bomgaars Roth Verwijs Verstraten Ree Moerland (2)

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met  Bomgaars Roth Verwijs Verstraten Ree Moerland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6142

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.