Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Donken Geuze Deurloo Geluk Jonge (2024)

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Donken Geuze Deurloo Geluk Jonge | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten
n=820645811

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006, &nbsp&nbsp&nbsp&nbspAldfaer formaat.

Ouders en 3 generaties voorouders

Louwrens Sakko *1783Elisabeth Gouwberg *1783Pieter Soetens *1781Helena Tichgelaar *1781
Pieter Quist *1822Wilhelmina Engelina Slager *1822Jacobus Sakko *1812Maria Cornelia Soetens *1812
Christoffel Quist *1854Helena Wilhelmina Sakko *1854

Persoonskaart Johanna Quist

Nadere gegevens

Event Datum informatie
GeboorteABT1888Tholen, &nbsp
GeboorteABT 1889&nbsp
GeboorteABT 1890&nbsp
Beroepen12-12-1909Tholen, &nbsp
Beroepen25-02-1909Tholen, &nbsp
Beroepen25-02-1909zonder, &nbsp
Beroepen03-01-1911zonder, Tholen, &nbsp
Beroepen13-07-1912zonder, Tholen, &nbsp
Beroepen06-07-1914zonder, Tholen, &nbsp
Beroepen06-07-1914zonder, Tholen, &nbsp
Beroepen31-05-1927zonder, &nbsp
Beroepen17-08-1936zonder, &nbsp
Overleden11-05-1960zonder, Tholen, BS Overlijden met Johanna Quist.Overledene:Johanna QuistGeslacht:VrouwGeboorteplaats:TholenLeeftij ...

Broers en zusters (∞ partners):

[M] Pieter Quist
[F] Helena Wilhelmina Quist
[F] Maria Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Jan Pieter Donken
[M] Pieter Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Pieternella Johanna Geuze
[M] Levenloos Quist
[F] Maria Quist
[M] Jacobus Quist
[F] Willemina Engelina Quist
[F] Elizabeth Quist
[M] Levenloos Quist
[F] Johanna Quist
[M] Christoffel Quist
[F] Willemina Engelina Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Willem Deurloo
[F] Helena Wilhelmina Quist
[M] Christoffel Quist
[M] Jacobus Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Johanna Cornelia Geluk


Partner [M] Cornelis Jacobus de Jonge

Trouwdatum : ABT1914
Trouwdatum : ABT1914
Trouwdatum : 25-02-1909, te Tholen, info
Trouwdatum : ABT1911

Kinderen uit de relatie met deze partner

[M] Pieter de Jonge
[M] Christoffel de Jonge
[F] Leuntje de Jonge
[M] Leendert de Jonge
[M] Anthonie Pieter de Jonge
[M] Pieter de Jonge


Zoeken op www.pondes.nl

Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.

&copy A. Pondes, 2004.

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Donken Geuze Deurloo Geluk Jonge (1)Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Donken Geuze Deurloo Geluk Jonge (2)

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met  Donken Geuze Deurloo Geluk Jonge (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6144

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.