Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Tazelaar Diest Struik Buijs Goudszwaard 1Aarnoutse Struike Pooksma Kramer Stel (2024)

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Tazelaar Diest Struik Buijs Goudszwaard 1Aarnoutse Struike Pooksma Kramer Stel | stamboomdatabase @pondes.nl

kickstarter: 1 miljard bomen planten
n=859927547

Saven als een .ged file. Versie 10 maart 2006, &nbsp&nbsp&nbsp&nbspAldfaer formaat.

Ouders en 3 generaties voorouders

Jacob Cornelisz Quist *1617Rachel Pietersse Houck *1635
Pieter Quist *1654Jobje Gillis *1674Jan Braams *1670
Gillis Quist *1704Janna Braams *1704
Cornelis Quist *1723Dirkje van Dijk *1753

Persoonskaart Johanna Quist

Nadere gegevens

Event Datum informatie
GeboorteABT1782Nieuw-Vossemeer, &nbsp
Overleden26-01-1851Particuliere, Poortvliet, BS Overlijden met Johanna QuistOverledene:Johanna QuistGeslacht:VrouwGeboorteplaats:Nieuw-Vossemeer ...

Broers en zusters (∞ partners):

[M] Gillis Quist
[M] Cornelis Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Neeltje Tazelaar
[F] Maria Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Frederik Struik.
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Willem van Diest
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Frederik Struik
[F] Rachel Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Jacob Buijs
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Marinus Goudszwaard
[M] Gillis Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Magdalena 1Aarnoutse
[F] Lambregt Quist
[F] Johanna Quist
[M] Dirk Quist
[M] Cornelis Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Pieternella Tazelaar
[F] Maria Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Johannis Pooksma
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Frederik Struike
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [M] Johannis Pooksma
[M] Cornelis Quist
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp ∞ [F] Pieternella Kramer


Partner [M] Marinis van der Stel

Trouwdatum : ABT1807


Zoeken op www.pondes.nl

Veel gestelde vragen (FAQ)

- Wat vind ik op deze site voor persoonsinformatie?
antw: Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen. Dit gaat terug tot het jaar 1600. U vindt hier transcripties van gerechtelijke verslagen. Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
Gebruikte tekens: '∞' betekent 'gehuwd met'.

- Ik vind veel mensen van mijn familie op uw site. Wat is uw relatie met mijn familie?
antw: Deze kans is er, maar is wel klein.

- Wat betekent ABT1853 of 'rond 1853' bij een geboortedatum?
antw: ABT1853 betektent dat deze persoon rond 1853 is geboren. Dit kan er helaas wel vele jaren naast zitten als er nog geen exacte geboorte of doopgegevens zijn gevonden en in deze database zijn gebracht! ABT is een afkorting van 'about'.

- De geboortedatum klopt niet?
antw: Als bij een overlijden geen exacte geboortedatum of leeftijd van de overledende is opgegeven dan wordt een verwachte geboortedatum aangenomen van 10 jaar of 40 jaar voor het overlijden. Dit wordt dan als een vermoedelijke (ABT) datum getoond. Door de reconstructie van geboortes, huwelijken en overlijden kan het voorkomen dat er een onwaarschijnlijke vermoedelijke geboortedatum staat. Dit zal met na het op internet vinden of ontvangen van nieuwe informatie steeds minder het geval zijn.

- Onder de ouders staan de namen van een of meer kinderen dubbel vermeld?
antw: Dit komt voor als niet duidelijk is of de geboortegegevens ook tot de overlijdensgegevens horen. Bij vele families komt vroeger voor dat na het overlijden van een kind het volgende kind dezelfde naam krijgt.

- Onder de ouders staan niet alle namen van de kinderen vermeld?
antw: De database groeit met het aantal op internet gevonden en aangeleverde bronnen. Missende personen kunt u als ged file aanleveren.

- Bij een persoon staan meerdere huwelijken met dezelfde partner vermeld?
antw: Dit komt voor als de namen van de partner niet exact gelijk zijn. Deze worden uitgezocht en vervolgens verbeterd.

Verbeteringen en aanvullingen:
Stuur uw verbeteringen en aanvullingen als een ged file. Heeft u grote bestanden dan kan dat ook als Excel of MS Access file.
Een ged file is te maken met Personal Ancestral File (PAF), Genopro, Aldfaer of een van de vele andere genealogie software pakketen.
Mail-adres: bricht@pondes.nl (vervang hier 'bricht' in bericht). Stuur graag geen tekstbestanden zoals met MS-Word of kwartierstaten. Nuttige informatie in deze tekstbestanden kosten veel bewerking om over te zetten naar de database.

Doel van deze site:
Zo goed mogelijk is geprobeerd vele verschillende digitale bronnen met elkaar te koppelen. Het koppelen levert zo een reconstructie van veel genealogische informatie op. Dit maakt het opsporen van nieuwe familieinformatie makkelijker. En dat is het hoofddoel van deze site: nieuwe aankopingspunten vinden door makkelijk en moeilijk toegankelijke bronnen te koppelen.

&copy A. Pondes, 2004.

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Tazelaar Diest Struik Buijs Goudszwaard 1Aarnoutse Struike Pooksma Kramer Stel (1)Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met Tazelaar Diest Struik Buijs Goudszwaard 1Aarnoutse Struike Pooksma Kramer Stel (2)

Persoonskaart Johanna Quist. Verwant met  Tazelaar  Diest Struik Buijs Goudszwaard 1Aarnoutse  Struike Pooksma Kramer Stel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 6150

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.